แปลภาษาอะไรก็ได้

คุณสามารถแชทกับเพื่อนโดยใช้ภาษาที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ทั้งหมด

กรุณาแตะลิ้งนี้ เริ่มต้นใช้ LINE แปลภาษาอย่างไร »

 • แอฟริกา
 • แอลเบเนีย
 • อัมฮาริก
 • อาหรับ
 • อาร์เมเนีย
 • อาร์เซอร์ไบจัน
 • บาสก์
 • เบลารุส
 • เบงกอล
 • บอสเนีย
 • บัลแกเรีย
 • คาตาลัน
 • ซีบัวโน
 • ชิเชวา
 • จีน (ตัวย่อ)
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • คอร์สิกา
 • โครเอเชีย
 • เช็ก
 • เดนมาร์ก
 • ดัตช์
 • อังกฤษ
 • เอสเปอแรนโต
 • เอสโทเนีย
 • ฟิลิปปินส์
 • ฟินแลนด์
 • ฝรั่งเศส
 • ฟริเชียน
 • กาลิเชียน
 • จอร์เจีย
 • เยอรมัน
 • คุชราต
 • คุชราต
 • เฮติครีโอล
 • ฮัวซา
 • ฮาวาย
 • ฮีบรู
 • ฮินดี
 • ม้ง
 • ฮังการี
 • ไอซ์แลนด์
 • อิกโบ
 • อินโดนีเซีย
 • ไอร์แลนด์
 • อิตาลี
 • ญี่ปุ่น
 • ชวา
 • กันนาดา
 • คาซัค
 • เขมร
 • คินยารวันดา
 • เกาหลี
 • เคิร์ด
 • คีร์กิซ
 • ลาว
 • ละติน
 • ลัตเวีย
 • ลิทัวเนีย
 • ลักเซมเบิร์ก
 • มาซีโดเนีย
 • มาลากาซี
 • มาเลย์
 • มาลายาลัม
 • มัลทีส
 • เมารี
 • มาราฐี
 • มองโกเลีย
 • เมียนมา (พม่า)
 • เนปาล
 • นอร์เวย์
 • โอเดีย (โอริยา)
 • พาชตู
 • เปอร์เซีย
 • โปแลนด์
 • โปรตุเกส
 • ปัญจาป
 • โรมาเนีย
 • รัสเซีย
 • ซามัว
 • เกลิกสกอต
 • เซอร์เบียน
 • เซโซโท
 • โชนา
 • สินธี
 • สิงหล
 • สโลวัก
 • สโลวีเนีย
 • โซมาลี
 • สเปน
 • ซุนดา
 • สวาฮิลี
 • สวีเดน
 • ทาจิก
 • ทมิฬ
 • ทาทาร์
 • เตลูกู
 • ไทย
 • ตุรกี
 • เติร์กเมน
 • ยูเครน
 • อูรดู
 • อุยกูร์
 • อุสเบกิสถาน
 • เวียดนาม
 • เวลส์
 • โคซา
 • ยิดดิช
 • โยรูบา
 • ซูลู

พร้อมสมัครใช้งานแล้วรึยัง? ฟรีค่าบริการ!

ตอนนี้คือโอกาสที่คุณจะได้เป็นหนึ่งในผู้ใช้งานที่ประทับใจในการบริการของเรา

เริ่มต้นใช้กันเลย ฟรีค่าบริการ

ติตต่อเรา

LIGO CORPORATION
ลุมพินี พระราม 8
ซ.อรุณอมรินทร์ 53, บางยี่ขัน, บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700, ประเทศไทย
LINE ID: @LIGO
Email: info@ligobot.com

เวลาทำการ:
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 9:00น. – 17:00น. GMT+7

หากคุณต้องการสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ส่งข้อความถึงเราบน Facebook Messenger ได้ตลอดเวลา เราจะตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง

ติดตามเราได้ทางช่องทางโซเชียลมีเดีย:

© 2020 LIGO CORP. Terms and Conditions
LINE TRANSLATOR